Câu hỏi:

07/03/2022 125

Chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau:

The material, called jean, was named...............sailors from Genoa

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: be named after: đặt tên theo…

Dịch: Chất liệu jean được đặt tên theo những thủy thủ từ Genoa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I don't want to go to the party tonight.

Xem đáp án » 07/03/2022 786

Câu 2:

Where is your home village?

Xem đáp án » 07/03/2022 717

Câu 3:

Millions of people have visit Disney World in Orlando, Florida, since it opened.

             A                     B                               C                                D

Xem đáp án » 07/03/2022 577

Câu 4:

Jeans have never been…….fashion because a lot of people are still fond of wearing them

Xem đáp án » 07/03/2022 555

Câu 5:

My children are lucky ..................a chance tovisit the capital.

Xem đáp án » 07/03/2022 377

Câu 6:

She has two children to look afte, so she's looking for a ............ job in her neighborhood

Xem đáp án » 07/03/2022 316

Câu 7:

What kind of clothes do other people like to wear ?

Xem đáp án » 07/03/2022 209

Bình luận


Bình luận