Câu hỏi:

07/03/2022 678

Where is your home village?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: to the west of the city: về phía tây thành phố

Dịch: Quê bạn ở đâu? – Về phía tây của thành phố.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I don't want to go to the party tonight.

Xem đáp án » 07/03/2022 744

Câu 2:

Millions of people have visit Disney World in Orlando, Florida, since it opened.

             A                     B                               C                                D

Xem đáp án » 07/03/2022 571

Câu 3:

Jeans have never been…….fashion because a lot of people are still fond of wearing them

Xem đáp án » 07/03/2022 527

Câu 4:

My children are lucky ..................a chance tovisit the capital.

Xem đáp án » 07/03/2022 319

Câu 5:

She has two children to look afte, so she's looking for a ............ job in her neighborhood

Xem đáp án » 07/03/2022 294

Câu 6:

What kind of clothes do other people like to wear ?

Xem đáp án » 07/03/2022 205

Bình luận


Bình luận