Câu hỏi:

07/03/2022 544

Jeans have never been…….fashion because a lot of people are still fond of wearing them

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích: out of fashion: lỗi thời, lỗi mốt

Dịch: Jeans chưa từng lỗi mốt vì rất nhiều người vẫn thích mặc chúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I don't want to go to the party tonight.

Xem đáp án » 07/03/2022 773

Câu 2:

Where is your home village?

Xem đáp án » 07/03/2022 712

Câu 3:

Millions of people have visit Disney World in Orlando, Florida, since it opened.

             A                     B                               C                                D

Xem đáp án » 07/03/2022 574

Câu 4:

My children are lucky ..................a chance tovisit the capital.

Xem đáp án » 07/03/2022 358

Câu 5:

She has two children to look afte, so she's looking for a ............ job in her neighborhood

Xem đáp án » 07/03/2022 308

Câu 6:

What kind of clothes do other people like to wear ?

Xem đáp án » 07/03/2022 208

Bình luận


Bình luận