Câu hỏi:

18/03/2022 50

Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Giai cấp thống trị Anh đẩy mạnh tốc độ xâm lược để mở rộng thuộc địa, đặc biệt ở châu Á và châu Phi. ... Đế quốc Anh tồn tại và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn, nằm rải rác khắp các châu lục.

⟹ Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc ở Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc duy tân Minh Trị là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 87

Câu 2:

Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở đâu?

Xem đáp án » 18/03/2022 74

Câu 3:

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

Xem đáp án » 18/03/2022 65

Câu 4:

Mục tiêu của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì?

Xem đáp án » 18/03/2022 64

Câu 5:

Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật có sức cuốn hút các nước châu Á noi theo, trong đó có các sĩ phu yêu nước Việt Nam?

Xem đáp án » 18/03/2022 63

Câu 6:

Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

Xem đáp án » 18/03/2022 61

Câu 7:

Vì sao Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản?

Xem đáp án » 18/03/2022 56

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »