Câu hỏi:

07/04/2022 45

Hỗn số \( - 2\frac{3}{4}\)   được viết dưới dạng phân số là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

\[ - 2\frac{3}{4} = - \frac{{2.4 + 3}}{4} = - \frac{{11}}{4}\]

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết phân số \(\frac{4}{3}\)   dưới dạng hỗn số ta được

Xem đáp án » 07/04/2022 69

Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án » 07/04/2022 57

Câu 3:

Kết quả của phép tính \[\left( { - 1\frac{1}{3}} \right) + 2\frac{1}{2}\] bằng

Xem đáp án » 07/04/2022 49

Câu 4:

Dùng hỗn số viết thời gian ở đồng hồ trong các hình vẽ, ta được lần lượt các hỗn số là:

Xem đáp án » 07/04/2022 48

Câu 5:

Tính hợp lý \[A = \left( {4\frac{5}{{17}} - 3\frac{4}{5} + 8\frac{{15}}{{29}}} \right) - \left( {3\frac{5}{{17}} - 6\frac{{14}}{{29}}} \right)\] ta được

Xem đáp án » 07/04/2022 47

Câu 6:

Sắp xếp các khối lượng sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:

\[3\frac{3}{4}\]  tạ;  \[\frac{{377}}{{100}}\]  tạ; \[\frac{7}{2}\]  tạ; \[3\frac{{45}}{{100}}\]  tạ; 365 kg.

Xem đáp án » 07/04/2022 45

Bình luận


Bình luận