Câu hỏi:

14/04/2022 41

Where is your mother? She is in the kitchen. She..................... dinner.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích: dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói

Dịch: Mẹ của bạn ở đâu? - Bà ấy đang ở trong bếp. Bà ấy đang nấu ăn tối.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My brother, Minh ................. English on Monday and Friday.

Xem đáp án » 14/04/2022 100

Câu 2:

Hung and ................... would like to join the English Speaking Club.

Xem đáp án » 14/04/2022 83

Câu 3:

I often listen to some music in the evening....................... she doesn't.

Xem đáp án » 14/04/2022 82

Câu 4:

This is a big tree.

=>This tree.................................................................

Xem đáp án » 14/04/2022 63

Câu 5:

My friends often go to school at ....................in the morning.

Xem đáp án » 14/04/2022 61

Câu 6:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 58

Câu 7:

She ............. her teeth twice a day.

Xem đáp án » 14/04/2022 57

Bình luận


Bình luận