Đề thi cuối kì 1 Tiếng Anh 6 có đáp án (Đề 10)

  • 643 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /z/, các đáp án còn lại phát âm là /s/


Câu 2:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /ai/


Câu 3:

My brother, Minh ................. English on Monday and Friday.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: dùng thì hiện tại đơn để diễn tả thói quen (on Monday and Friday), trong câu phủ định với chủ ngữ ngôi 3 số ít ta dùng “S + doesn’t + Vinf.”

Dịch: Anh tôi, Minh không có tiếng Anh vào thứ hai và thứ sáu.


Câu 4:

My friends often go to school at ....................in the morning.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: a quarter to seven = 7h kém 15

Dịch: Bạn bè tôi thường đến trường vào lúc 7h kém 15 phút sáng.


Câu 5:

Hung and ................... would like to join the English Speaking Club.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: ô trống cần đại từ làm chủ ngữ

Dịch: Hùng và tôi muốn tham gia Câu lạc bộ Nói tiếng Anh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận