Câu hỏi:

14/04/2022 37

They never catch fish.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: Sometimes they catch some fish, sometimes they do not.

Dịch: Đôi khi họ bắt được một số cá, đôi khi họ không.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My brother, Minh ................. English on Monday and Friday.

Xem đáp án » 14/04/2022 104

Câu 2:

I often listen to some music in the evening....................... she doesn't.

Xem đáp án » 14/04/2022 88

Câu 3:

Hung and ................... would like to join the English Speaking Club.

Xem đáp án » 14/04/2022 87

Câu 4:

She ............. her teeth twice a day.

Xem đáp án » 14/04/2022 66

Câu 5:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 64

Câu 6:

This is a big tree.

=>This tree.................................................................

Xem đáp án » 14/04/2022 64

Câu 7:

My friends often go to school at ....................in the morning.

Xem đáp án » 14/04/2022 63

Bình luận


Bình luận