Câu hỏi:

14/04/2022 76

I often listen to some music in the evening....................... she doesn't.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích: dùng “but” vì 2 vế mang ý nghĩa tương phản nhau

Dịch: Tôi thường nghe một số bản nhạc vào buổi tối nhưng cô ấy thì không.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My brother, Minh ................. English on Monday and Friday.

Xem đáp án » 14/04/2022 82

Câu 2:

Hung and ................... would like to join the English Speaking Club.

Xem đáp án » 14/04/2022 72

Câu 3:

This is a big tree.

=>This tree.................................................................

Xem đáp án » 14/04/2022 61

Câu 4:

My friends often go to school at ....................in the morning.

Xem đáp án » 14/04/2022 59

Câu 5:

She ............. her teeth twice a day.

Xem đáp án » 14/04/2022 54

Câu 6:

Huong is eleven. She is in grade six. She lives in a small house in HCM City with her parents. They are both workers. Every morning, Huong gets up at six. She brushes her teeth and does morning exercises. She gets dressed and leaves house at half past six. She eats breakfast at the food stall near her school. The school is near her house, so she walks. She has classes at seven to half past eleven. She walks home and has lunch at twelve.

How old is Huong?

Xem đáp án » 14/04/2022 54

Bình luận


Bình luận