Câu hỏi:

14/04/2022 55

She ............. her teeth twice a day.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: dùng thì hiện tại đơn để diễn tả thói quen (twice a day), trong câu với chủ ngữ ngôi 3 số ít ta thêm “es” vào động từ

Dịch: Cô đánh răng hai lần một ngày.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My brother, Minh ................. English on Monday and Friday.

Xem đáp án » 14/04/2022 90

Câu 2:

I often listen to some music in the evening....................... she doesn't.

Xem đáp án » 14/04/2022 79

Câu 3:

Hung and ................... would like to join the English Speaking Club.

Xem đáp án » 14/04/2022 73

Câu 4:

This is a big tree.

=>This tree.................................................................

Xem đáp án » 14/04/2022 61

Câu 5:

My friends often go to school at ....................in the morning.

Xem đáp án » 14/04/2022 59

Câu 6:

Huong is eleven. She is in grade six. She lives in a small house in HCM City with her parents. They are both workers. Every morning, Huong gets up at six. She brushes her teeth and does morning exercises. She gets dressed and leaves house at half past six. She eats breakfast at the food stall near her school. The school is near her house, so she walks. She has classes at seven to half past eleven. She walks home and has lunch at twelve.

How old is Huong?

Xem đáp án » 14/04/2022 55

Bình luận


Bình luận