Câu hỏi:

14/04/2022 31

How many................. are there in our school library?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: khi chuyển danh từ có tận cùng là “f” thì đuôi “f” đổi thành “lves”

Dịch: Thư viện trường ta có bao nhiêu giá sách?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My brother, Minh ................. English on Monday and Friday.

Xem đáp án » 14/04/2022 84

Câu 2:

I often listen to some music in the evening....................... she doesn't.

Xem đáp án » 14/04/2022 77

Câu 3:

Hung and ................... would like to join the English Speaking Club.

Xem đáp án » 14/04/2022 73

Câu 4:

This is a big tree.

=>This tree.................................................................

Xem đáp án » 14/04/2022 61

Câu 5:

My friends often go to school at ....................in the morning.

Xem đáp án » 14/04/2022 59

Câu 6:

Huong is eleven. She is in grade six. She lives in a small house in HCM City with her parents. They are both workers. Every morning, Huong gets up at six. She brushes her teeth and does morning exercises. She gets dressed and leaves house at half past six. She eats breakfast at the food stall near her school. The school is near her house, so she walks. She has classes at seven to half past eleven. She walks home and has lunch at twelve.

How old is Huong?

Xem đáp án » 14/04/2022 55

Câu 7:

She ............. her teeth twice a day.

Xem đáp án » 14/04/2022 54

Bình luận


Bình luận