Đề thi cuối kì 1 Tiếng Anh 6 có đáp án (Đề 9)

  • 819 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /k/, các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/


Câu 2:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /z/, các đáp án còn lại phát âm là /iz/


Câu 3:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D là âm câm, các đáp án còn lại phát âm là /h/


Câu 4:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /u:/, các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/


Câu 5:

How many books does Ba___________? - He has eight.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc nghi vấn thì hiện tại đơn: … + do/ does + S + Vinf?

Dịch: Ba có bao nhiêu quyển sách? - Anh ấy có tám.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận