Câu hỏi:

14/04/2022 65

Minh (watch) .......................... television now.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: is watching

Giải thích: dùng thì hiện tại tiếp diễn vì hành động đang xảy ra tại thời điểm nói

Dịch: Minh đang xem tivi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ………………………………….…

Xem đáp án » 14/04/2022 84

Câu 2:

What does she do in the afternoon?

Xem đáp án » 14/04/2022 69

Câu 3:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 62

Câu 4:

What is she doing ? - She __________ to music

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Câu 5:

They (be) ................... students.

Xem đáp án » 14/04/2022 59

Câu 6:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 58

Bình luận


Bình luận