Câu hỏi:

14/04/2022 59

What does she do in the afternoon?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: In the afternoon, she does the housework and plays badminton.

Giải thích: Dựa vào câu: In the afternoon, she does the housework and plays badminton.

Dịch: Vào buổi chiều, cô ấy làm việc nhà và chơi cầu lông.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ………………………………….…

Xem đáp án » 14/04/2022 76

Câu 2:

Minh (watch) .......................... television now.

Xem đáp án » 14/04/2022 62

Câu 3:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 61

Câu 4:

What is she doing ? - She __________ to music

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Câu 5:

They (be) ................... students.

Xem đáp án » 14/04/2022 57

Câu 6:

My sisters can (play)................. chess.

Xem đáp án » 14/04/2022 55

Bình luận


Bình luận