Câu hỏi:

14/04/2022 70

What is she doing ? - She __________ to music

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: câu hỏi dùng thì hiện tại tiếp diễn nên câu trả lời cũng thế

Dịch: Cô ấy đang làm gì ? - Cô ấy đang nghe nhạc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ………………………………….…

Xem đáp án » 14/04/2022 92

Câu 2:

What does she do in the afternoon?

Xem đáp án » 14/04/2022 71

Câu 3:

They (be) ................... students.

Xem đáp án » 14/04/2022 70

Câu 4:

Minh (watch) .......................... television now.

Xem đáp án » 14/04/2022 69

Câu 5:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 62

Câu 6:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Bình luận


Bình luận