Câu hỏi:

14/04/2022 84

My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ………………………………….…

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: My father usually goes to work by car.

Dịch: Bố tôi thường lái xe ô tô của mình đi làm.

= Bố tôi thường đi làm bằng ô tô.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

What does she do in the afternoon?

Xem đáp án » 14/04/2022 68

Câu 2:

Minh (watch) .......................... television now.

Xem đáp án » 14/04/2022 64

Câu 3:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 62

Câu 4:

What is she doing ? - She __________ to music

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Câu 5:

They (be) ................... students.

Xem đáp án » 14/04/2022 59

Câu 6:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 58

Bình luận


Bình luận