Câu hỏi:

14/04/2022 38

How does she go to school?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: She goes to school by bike every morning.

Giải thích: Dựa vào câu: The school is near her house so she goes to school by bike every morning.

Dịch: Trường gần nhà nên sáng nào cô cũng đi học bằng xe đạp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ………………………………….…

Xem đáp án » 14/04/2022 79

Câu 2:

What does she do in the afternoon?

Xem đáp án » 14/04/2022 68

Câu 3:

Minh (watch) .......................... television now.

Xem đáp án » 14/04/2022 64

Câu 4:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 62

Câu 5:

What is she doing ? - She __________ to music

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Câu 6:

They (be) ................... students.

Xem đáp án » 14/04/2022 59

Câu 7:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 55

Bình luận


Bình luận