Câu hỏi:

14/04/2022 52

She (live)................... on Tran Phu street.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: lives

Giải thích: dùng thì hiện tại đơn để diễn tả sự thật, với chủ ngữ là ngôi 3 số ít ta thêm “s” vào động từ

Dịch: Cô ấy sống trên đường Trần Phú.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ………………………………….…

Xem đáp án » 14/04/2022 76

Câu 2:

Minh (watch) .......................... television now.

Xem đáp án » 14/04/2022 64

Câu 3:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 61

Câu 4:

What does she do in the afternoon?

Xem đáp án » 14/04/2022 61

Câu 5:

What is she doing ? - She __________ to music

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Câu 6:

They (be) ................... students.

Xem đáp án » 14/04/2022 59

Câu 7:

My sisters can (play)................. chess.

Xem đáp án » 14/04/2022 55

Bình luận


Bình luận