Câu hỏi:

14/04/2022 59

My sisters can (play)................. chess.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: play

Giải thích: can + Vinf = có thể làm gì

Dịch: Chị em tôi có thể chơi cờ vua.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ………………………………….…

Xem đáp án » 14/04/2022 94

Câu 2:

What does she do in the afternoon?

Xem đáp án » 14/04/2022 85

Câu 3:

Minh (watch) .......................... television now.

Xem đáp án » 14/04/2022 78

Câu 4:

They (be) ................... students.

Xem đáp án » 14/04/2022 76

Câu 5:

What is she doing ? - She __________ to music

Xem đáp án » 14/04/2022 75

Câu 6:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 63

Câu 7:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Bình luận


Bình luận