Câu hỏi:

14/04/2022 32

He has breakfast _____ six o'clock.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích: at + giờ

Dịch: Anh ấy ăn sáng lúc sáu giờ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ………………………………….…

Xem đáp án » 14/04/2022 98

Câu 2:

What does she do in the afternoon?

Xem đáp án » 14/04/2022 86

Câu 3:

Minh (watch) .......................... television now.

Xem đáp án » 14/04/2022 79

Câu 4:

They (be) ................... students.

Xem đáp án » 14/04/2022 76

Câu 5:

What is she doing ? - She __________ to music

Xem đáp án » 14/04/2022 75

Câu 6:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 65

Câu 7:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 62

Bình luận


Bình luận