Đề thi cuối kì 1 Tiếng Anh 6 có đáp án (Đề 11)

  • 655 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

There are __________ people in Minh's family.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: There are four people in Minh's family, his parents, his sister and him.

Dịch: Gia đình Minh có bốn người là bố mẹ, chị gái và anh.


Câu 2:

His father is a(n) __________.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: Minh's father is an engineer.

Dịch: Bố của Minh là một kỹ sư.


Câu 3:

His mother goes to work at __________.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: She goes to work at 6.30.

Dịch: Bà ấy đi làm lúc 6h30.


Câu 4:

Minh's sister is __________ yearsold.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: Minh's sister is a student at Hanoi National University. She is twenty years old.

Dịch: Em gái Minh đang là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô ấy hai mươi tuổi.


Câu 5:

Minh studies at __________.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: Minh is twelve. He is a student at Quang Trung School.

Dịch: Minh mười hai tuổi. Anh là học sinh trường Quang Trung.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận