Câu hỏi:

14/04/2022 29

Suppose you are Nguyen Quoc Anh. Write a short passage about yourself, using the following suggestions.

- Name

- Age

- Living place

- Name of the school

- Class

- Number of students in the class

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gợi ý:

My name is Nguyen Quoc Anh. I am twelve years old. I live in Ha Noi. My school's name is Le Quy Don Secondary School. And I am in class 6B. There is 34 students in my class.

Dịch: Tôi tên là Nguyễn Quốc Anh. Tôi mười hai tuổi. Tôi sống ở Hà Nội. Trường tôi tên là trường THCS Lê Quý Đôn. Và tôi học lớp 6B. Có 34 học sinh trong lớp của tôi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

There are __________ people in Minh's family.

Xem đáp án » 14/04/2022 57

Câu 2:

Minh studies at __________.

Xem đáp án » 14/04/2022 52

Câu 3:

His father is a(n) __________.

Xem đáp án » 14/04/2022 51

Câu 4:

Minh's sister is __________ yearsold.

Xem đáp án » 14/04/2022 49

Câu 5:

Match one question in column A with an appropriate answer in column B.

A

B

1. What is your name?

2. How old are you?

3. Where do you live?

4. What's your father's name?

5. How old is he?

6. Where does he work?

7. How many students are there in your class?

8. Which class are you in?

9. What time is it?

10. What time do you get up?

A. He's forty.

B. My name is Long.

C. There are fifty.

D. I am twelve.

E. I get up at six.

F. It is seven o'clock.

G. I live in Hanoi.

H. He works in Ha Tay.

I. I am in class 6A6.

J. His name is Quan.

Xem đáp án » 14/04/2022 44

Câu 6:

His mother goes to work at __________.

Xem đáp án » 14/04/2022 43

Bình luận


Bình luận