Câu hỏi:

14/04/2022 45

Match one question in column A with an appropriate answer in column B.

A

B

1. What is your name?

2. How old are you?

3. Where do you live?

4. What's your father's name?

5. How old is he?

6. Where does he work?

7. How many students are there in your class?

8. Which class are you in?

9. What time is it?

10. What time do you get up?

A. He's forty.

B. My name is Long.

C. There are fifty.

D. I am twelve.

E. I get up at six.

F. It is seven o'clock.

G. I live in Hanoi.

H. He works in Ha Tay.

I. I am in class 6A6.

J. His name is Quan.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án:

1 -B; 2 -D; 3 -G; 4 -J; 5 -A; 6 -H; 7 -C; 8 -I; 9 -F; 10 -E

Dịch:

1. Tên của bạn là gì? - Tôi tên Long.

2. Bạn bao nhiêu tuổi? - Tôi mười hai tuổi.

3. Bạn sống ở đâu? - Tôi sống ở Hà Nội.

4. Tên của bố bạn là gì? - Ông ấy tên là Quân.

5. Anh ấy bao nhiêu tuổi? - Anh ấy bốn mươi.

6. Anh ấy làm việc ở đâu? - Anh ấy làm việc ở Hà Tây.

7. Có bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn? - Có năm mươi.

8. Bạn học lớp nào? - Tôi học lớp 6A6.

9. Mấy giờ rồi? - Bây giờ là bảy giờ.

10. Mấy giờ bạn dậy? - Tôi dậy lúc sáu giờ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

There are __________ people in Minh's family.

Xem đáp án » 14/04/2022 59

Câu 2:

Minh's sister is __________ yearsold.

Xem đáp án » 14/04/2022 58

Câu 3:

His mother goes to work at __________.

Xem đáp án » 14/04/2022 55

Câu 4:

Minh studies at __________.

Xem đáp án » 14/04/2022 54

Câu 5:

His father is a(n) __________.

Xem đáp án » 14/04/2022 52

Câu 6:

Suppose you are Nguyen Quoc Anh. Write a short passage about yourself, using the following suggestions.

- Name

- Age

- Living place

- Name of the school

- Class

- Number of students in the class

Xem đáp án » 14/04/2022 30

Bình luận


Bình luận