Câu hỏi:

14/04/2022 57

Minh studies at __________.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: Minh is twelve. He is a student at Quang Trung School.

Dịch: Minh mười hai tuổi. Anh là học sinh trường Quang Trung.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Minh's sister is __________ yearsold.

Xem đáp án » 14/04/2022 65

Câu 2:

There are __________ people in Minh's family.

Xem đáp án » 14/04/2022 61

Câu 3:

His mother goes to work at __________.

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Câu 4:

His father is a(n) __________.

Xem đáp án » 14/04/2022 55

Câu 5:

Match one question in column A with an appropriate answer in column B.

A

B

1. What is your name?

2. How old are you?

3. Where do you live?

4. What's your father's name?

5. How old is he?

6. Where does he work?

7. How many students are there in your class?

8. Which class are you in?

9. What time is it?

10. What time do you get up?

A. He's forty.

B. My name is Long.

C. There are fifty.

D. I am twelve.

E. I get up at six.

F. It is seven o'clock.

G. I live in Hanoi.

H. He works in Ha Tay.

I. I am in class 6A6.

J. His name is Quan.

Xem đáp án » 14/04/2022 47

Câu 6:

Suppose you are Nguyen Quoc Anh. Write a short passage about yourself, using the following suggestions.

- Name

- Age

- Living place

- Name of the school

- Class

- Number of students in the class

Xem đáp án » 14/04/2022 31

Bình luận


Bình luận