Câu hỏi:

14/04/2022 37

What time does she goes to bed?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: She goes to bed at 10.30.

Giải thích: Dựa vào câu: She goes to bed at 10.30.

Dịch: Cô ấy đi ngủ lúc 10h30.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ………………………………….…

Xem đáp án » 14/04/2022 92

Câu 2:

What does she do in the afternoon?

Xem đáp án » 14/04/2022 71

Câu 3:

They (be) ................... students.

Xem đáp án » 14/04/2022 70

Câu 4:

What is she doing ? - She __________ to music

Xem đáp án » 14/04/2022 69

Câu 5:

Minh (watch) .......................... television now.

Xem đáp án » 14/04/2022 68

Câu 6:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 62

Câu 7:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Bình luận


Bình luận