Câu hỏi:

14/04/2022 40

They live _______ the city.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích: in the city = ở thành phố

Dịch: Họ sống trong thành phố.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My father usually drives his car to work.

→ My father usually goes ………………………………….…

Xem đáp án » 14/04/2022 92

Câu 2:

What does she do in the afternoon?

Xem đáp án » 14/04/2022 69

Câu 3:

What is she doing ? - She __________ to music

Xem đáp án » 14/04/2022 67

Câu 4:

Minh (watch) .......................... television now.

Xem đáp án » 14/04/2022 66

Câu 5:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 62

Câu 6:

They (be) ................... students.

Xem đáp án » 14/04/2022 62

Câu 7:

Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án » 14/04/2022 60

Bình luận


Bình luận