Câu hỏi:

06/05/2022 26

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát lược đồ 17.2, bảng 17, hãy: Tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1258).

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát lược đồ 17.2, bảng 17, hãy: Tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng (ảnh 1)

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát lược đồ 17.2, bảng 17, hãy: Tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng (ảnh 2)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên (1285)

- Cuối tháng 1/1285, quân Nguyên tràn vào xâm lược Đại Việt từ nhiều phía:

+ Thoát Hoan chỉ huy 50 vạn quân từ Trung Quốc tiến vào.

+ Toa Đô nhận lệnh dẫn 10 vạn quân từ Chăm-pa đánh phía Bắc.

- Tháng 2/1285, trước thế mạnh của giặc, quân dân nhà Trần rút về Vạn Kiếp (Chí Linh, Hải Dương), sau đó về Thăng Long, rồi lui về Thiên Trường (Nam Định) để bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ phản công.

- Trong thời gian tháng 3 - 4/1285, nhân dân Đại Việt thực hiện kế sách thanh dã, phối hợp với quân triều đình chống giặc ở khắp nơi,  khiến quân Nguyên lâm vào khó khăn.

- Lợi dụng thời cơ, quân Trần tổ chức phản công, đánh bại quân giặc ở nhiều nơi như Tây Kết, cửa Hàm Tử, bến Chương Dương rồi tiến vào giải phóng Thăng Long. Sau gần hai tháng phản công (tháng 5 và tháng 6), quân dân nhà Trần đã đánh bại quân Nguyên, đất nước sạch bóng quân thù.

=> Cuộc kháng chiến thắng lợi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu vai trò của vua Trần Thái Tông và Thái sư Trần Thủ Độ trong cuộc kháng chiến.

Xem đáp án » 06/05/2022 83

Câu 2:

Đầu năm 1285, từ vùng đất Chăm-pa, tướng Toa Đô gửi thư về cho vua Nguyên là Hốt Tất Liệt

“Giao Chỉ [tức Đại Việt] liền đất với Chân Lạp. Chiêm Thành. Vân Nam [Trung Quốc]. Xiêm [Thái Lan], Miến [My-an-ma], nên lập tỉnh ngay trên đất ấy và đóng quân trấn giữ,... lấy lương ở đó cấp cho quân si. tránh được việc vận tải đường biền mệt nhọc".

(Nguyên sử- sử triều Nguyên, An Nam truyện)

Lời đề nghị cảa Toa Đô được Hốt Tất Liệt thực hiện, nhưng 50 vạn quân Nguyên đã bị quân dân nhà Trần đánh tan.

Vậy quân dân Đại Việt đã kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên và giành thắng lợi như thế nào? Thắng lợi đó có nguyên nhân từ đâu và có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Xem đáp án » 06/05/2022 79

Câu 3:

Tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân dân Đại Việt thời Trần được phát huy như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc hiện nay?

Xem đáp án » 06/05/2022 46

Câu 4:

Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần nhà Trần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

Xem đáp án » 06/05/2022 44

Câu 5:

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát lược đồ 17.1, sơ đồ 17, hãy: Tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258).

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát lược đồ 17.1, sơ đồ 17, hãy: Tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 41

Câu 6:

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát lược đồ 17.3, hãy: Tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 - 1288).

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát lược đồ 17.3, hãy: Tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng chiến (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 39

Câu 7:

Nêu vai trò của vua Trần Nhân Tông và Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến.

Xem đáp án » 06/05/2022 37

Bình luận


Bình luận