Câu hỏi:

12/05/2022 1,914

Cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có:

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Theo cấu trúc của định nghĩa hàm, cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có dấu :

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thân hàm trong Python?

Xem đáp án » 12/05/2022 5,738

Câu 2:

Định nghĩa hàm có cú pháp như sau:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,408

Câu 3:

Dòng đầu tiên của định nghĩa hàm là:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,043

Câu 4:

Kiểu tham số khả biến gồm các kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,604

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):

s=abs(a1-b1)

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Với a=2, b=4, sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,436

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1)

s=a1*b1

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,155

Bình luận


Bình luận