Câu hỏi:

12/05/2022 62

Kiểu tham số khả biến gồm các kiểu:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Kiểu tham số khả biến gồm các kiểu: danh sách (list), tập hợp (set), từ điển (dict): Các tham số kiểu này khi được gửi cho hàm thì các tác động trong thân hàm lên chúng sẽ làm thay đổi giá trị của chúng sau khi hàm kết thúc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2022 81

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thân hàm trong Python?

Xem đáp án » 12/05/2022 69

Câu 3:

Định nghĩa hàm có cú pháp như sau:

Xem đáp án » 12/05/2022 58

Câu 4:

Dòng đầu tiên của định nghĩa hàm là:

Xem đáp án » 12/05/2022 49

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):

s=abs(a1-b1)

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Với a=2, b=4, sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng:

Xem đáp án » 12/05/2022 45

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):

s=a1*b1

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án » 12/05/2022 38

Bình luận


Bình luận