Câu hỏi:

15/05/2022 27

Listen and choose the best title for the talk (Nghe và chọn tiêu đề hay nhất cho bài nói)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Nội dung bài nghe:

Imagine living in a house where everything is controlled from a distance. [pause]

The doors and windows open and close not with keys, but with your voice commands. [pause]

The lights turn on when you enter the room, and then turn off as you leave. [pause]

The alarm rings when someone breaks into your house, and the police are immediately

informed and on their way. [pause]

You can even control your house temperature, lights and devices from a mobile phone when you are far from home.

That is what we call a smart home.

And that's how technology can make our life at home more enjoyable and comfortable than ever.

Hướng dẫn dịch:

Hãy tưởng tượng bạn đang sống trong một ngôi nhà mà mọi thứ đều được kiểm soát từ xa. [tạm ngừng]

Cửa ra vào và cửa sổ đóng mở không phải bằng chìa khóa mà bằng khẩu lệnh của bạn. [tạm ngừng]

Đèn sẽ bật khi bạn bước vào phòng, sau đó tắt khi bạn rời đi. [tạm ngừng]

Chuông báo động vang lên khi có người đột nhập vào nhà bạn và cảnh sát ngay lập tức

thông báo và trên đường của họ. [tạm ngừng]

Bạn thậm chí có thể kiểm soát nhiệt độ ngôi nhà, đèn và các thiết bị từ điện thoại di động khi bạn ở xa nhà.

Đó là những gì chúng tôi gọi là một ngôi nhà thông minh.

Và đó là cách công nghệ có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tại nhà trở nên thú vị và thoải mái hơn bao giờ hết.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen again and fill in each blank with ONE word (Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ)

Xem đáp án » 15/05/2022 56

Câu 2:

Read the text. Match the highlighted words with their meanings. (Đọc văn bản. Nối các từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.)

Xem đáp án » 15/05/2022 37

Câu 3:

Read the text again and choose the best answers (Đọc lại văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất)

Xem đáp án » 15/05/2022 35

Câu 4:

Complete this application letter for a volunteer job by writing a short paragraph. You may use the ideas below to help you (Hoàn thành lá đơn xin việc tình nguyện này bằng cách viết một đoạn văn ngắn. Bạn có thể sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn)

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 5:

Work in groups. What other features should a smart home have? How will they help us? Use the expressions you learnt in Unit 5 to help you (Làm việc nhóm. Một ngôi nhà thông minh cần có những tính năng nào khác? Chúng sẽ giúp chúng ta như thế nào? Sử dụng các biểu thức bạn đã học trong Unit 5 để giúp bạn)

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Bình luận


Bình luận