Câu hỏi:

15/05/2022 24

Read the text again and choose the best answers (Đọc lại văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. b

2. c

3. a

Hướng dẫn dịch:

1. Tiêu đề nào là tốt nhất cho văn bản này?

- Các loại hình dịch vụ cộng đồng và lợi ích của hoạt động tình nguyện.

2. Theo văn bản, tình nguyện có ích lợi gì?

- Hiểu rõ hơn về những gì bạn muốn trong cuộc sống.

3. Điều gì có thể được suy ra từ văn bản?

- Tình nguyện viên nghĩ về nhu cầu của họ cũng như nhu cầu của người khác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen again and fill in each blank with ONE word (Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ)

Xem đáp án » 15/05/2022 34

Câu 2:

Read the text. Match the highlighted words with their meanings. (Đọc văn bản. Nối các từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.)

Xem đáp án » 15/05/2022 24

Câu 3:

Complete this application letter for a volunteer job by writing a short paragraph. You may use the ideas below to help you (Hoàn thành lá đơn xin việc tình nguyện này bằng cách viết một đoạn văn ngắn. Bạn có thể sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn)

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Câu 4:

Listen and choose the best title for the talk (Nghe và chọn tiêu đề hay nhất cho bài nói)

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Câu 5:

Work in groups. What other features should a smart home have? How will they help us? Use the expressions you learnt in Unit 5 to help you (Làm việc nhóm. Một ngôi nhà thông minh cần có những tính năng nào khác? Chúng sẽ giúp chúng ta như thế nào? Sử dụng các biểu thức bạn đã học trong Unit 5 để giúp bạn)

Xem đáp án » 15/05/2022 6

Bình luận


Bình luận