Câu hỏi:

15/05/2022 18

Work in groups. What other features should a smart home have? How will they help us? Use the expressions you learnt in Unit 5 to help you (Làm việc nhóm. Một ngôi nhà thông minh cần có những tính năng nào khác? Chúng sẽ giúp chúng ta như thế nào? Sử dụng các biểu thức bạn đã học trong Unit 5 để giúp bạn)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gợi ý:

I think a smart home should have a smart heating system that is controlled from a mobile phone. This will allow us to save energy and money.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ một ngôi nhà thông minh nên có hệ thống sưởi thông minh được điều khiển từ điện thoại di động. Điều này sẽ cho phép chúng ta tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen again and fill in each blank with ONE word (Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ)

Xem đáp án » 15/05/2022 57

Câu 2:

Read the text. Match the highlighted words with their meanings. (Đọc văn bản. Nối các từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.)

Xem đáp án » 15/05/2022 37

Câu 3:

Read the text again and choose the best answers (Đọc lại văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất)

Xem đáp án » 15/05/2022 35

Câu 4:

Complete this application letter for a volunteer job by writing a short paragraph. You may use the ideas below to help you (Hoàn thành lá đơn xin việc tình nguyện này bằng cách viết một đoạn văn ngắn. Bạn có thể sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn)

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 5:

Listen and choose the best title for the talk (Nghe và chọn tiêu đề hay nhất cho bài nói)

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Bình luận


Bình luận