Câu hỏi:

15/05/2022 25

Look at the picture and answer the following questions (Nhìn vào hình và trả lời các câu hỏi sau)
Look at the picture and answer the following questions (Nhìn vào hình và (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gợi ý:

1. It is a music festival.

2. It usually takes place at the stadium or on the beach.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là loại sự kiện gì?

- Đó là một lễ hội âm nhạc.

2. Sự kiện thường diễn ra ở đâu?

- Nó thường diễn ra ở sân vận động hoặc trên bãi biển.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. This is the first International Youth Music Festival.

2. The organisers have finished preparations for the festival.

3. Last year, the festival was held on the beach.

4. They are selling tickets for the festival at the park gates.

5. The country park is far from the town centre.

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Câu 2:

Work in groups. Discuss the following questions. ((Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Do you want to go to a music festival? Why or why not? (Bạn có muốn đi dự một lễ hội âm nhạc không? Tại sao hoặc tại sao không?)

Xem đáp án » 15/05/2022 16

Câu 3:

Listen to an interview about preparations for an International Youth Music Festival. Tick (V) the information that you hear in the recording. (Nghe một cuộc phỏng vấn về việc chuẩn bị cho một Liên hoan âm nhạc dành cho giới trẻ quốc tế. Đánh dấu (V) thông tin mà bạn nghe thấy trong bản ghi âm.)

Listen to an interview about preparations for an International Youth Music Festival. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 12

Bình luận


Bình luận