Câu hỏi:

15/05/2022 22

Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. This is the first International Youth Music Festival.

2. The organisers have finished preparations for the festival.

3. Last year, the festival was held on the beach.

4. They are selling tickets for the festival at the park gates.

5. The country park is far from the town centre.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là Liên hoan Âm nhạc Thiếu niên Quốc tế đầu tiên.

2. Ban tổ chức đã chuẩn bị xong cho lễ hội.

3. Năm ngoái, lễ hội được tổ chức trên bãi biển.

4. Họ đang bán vé cho lễ hội ở cổng công viên.

5. Công viên nước cách xa trung tâm thị trấn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Look at the picture and answer the following questions (Nhìn vào hình và trả lời các câu hỏi sau)
Look at the picture and answer the following questions (Nhìn vào hình và (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Câu 2:

Work in groups. Discuss the following questions. ((Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Do you want to go to a music festival? Why or why not? (Bạn có muốn đi dự một lễ hội âm nhạc không? Tại sao hoặc tại sao không?)

Xem đáp án » 15/05/2022 16

Câu 3:

Listen to an interview about preparations for an International Youth Music Festival. Tick (V) the information that you hear in the recording. (Nghe một cuộc phỏng vấn về việc chuẩn bị cho một Liên hoan âm nhạc dành cho giới trẻ quốc tế. Đánh dấu (V) thông tin mà bạn nghe thấy trong bản ghi âm.)

Listen to an interview about preparations for an International Youth Music Festival. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 12

Bình luận


Bình luận