Câu hỏi:

15/05/2022 26

Work in groups. Discuss the following questions. ((Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Do you want to go to a music festival? Why or why not? (Bạn có muốn đi dự một lễ hội âm nhạc không? Tại sao hoặc tại sao không?)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yes, I do. I love music and vibrant atmosphere.

Hướng dẫn dịch:

Có, tôi có. Tôi yêu âm nhạc và bầu không khí sôi động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Look at the picture and answer the following questions (Nhìn vào hình và trả lời các câu hỏi sau)
Look at the picture and answer the following questions (Nhìn vào hình và (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 45

Câu 2:

Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. This is the first International Youth Music Festival.

2. The organisers have finished preparations for the festival.

3. Last year, the festival was held on the beach.

4. They are selling tickets for the festival at the park gates.

5. The country park is far from the town centre.

Xem đáp án » 15/05/2022 37

Câu 3:

Listen to an interview about preparations for an International Youth Music Festival. Tick (V) the information that you hear in the recording. (Nghe một cuộc phỏng vấn về việc chuẩn bị cho một Liên hoan âm nhạc dành cho giới trẻ quốc tế. Đánh dấu (V) thông tin mà bạn nghe thấy trong bản ghi âm.)

Listen to an interview about preparations for an International Youth Music Festival. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Bình luận


Bình luận