Câu hỏi:

15/05/2022 27

Read the job advert and answer the questions below (Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời các câu hỏi bên dưới)
Read the job advert and answer the questions below (Đọc quảng cáo tuyển dụng (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Reliable and hard-working.

2. Welcoming guests and visitors to the office, and receiving and sorting donations.

Hướng dẫn dịch:

1. Những phẩm chất cần thiết cho công việc?

- Đáng tin cậy và chăm chỉ.

2. Nhiệm vụ của công việc là gì?

- Tiếp đón khách và khách đến thăm văn phòng, nhận và phân loại các khoản đóng góp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read the application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims. (Đọc lá thư ứng tuyển cho một vị trí tình nguyện. Nối các đoạn văn với mục đích của chúng.)

Xem đáp án » 15/05/2022 26

Câu 2:

Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1. (Hoàn thành đơn xin việc bài 2. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong bài 1.)

Xem đáp án » 15/05/2022 19

Bình luận


Bình luận