Câu hỏi:

15/05/2022 20

Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1. (Hoàn thành đơn xin việc bài 2. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong bài 1.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Pham Van Dong Street

Cau Giay, Ha Noi

1 January 2022

Heart to Heart

Charitable Organisation

100 Ha Thanh Street, Ha Noi

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for a volunteer position. I heard about this opportunity in a public announcement yesterday.

I am interested in your community development projects because I really care about the life of people in the community. I think I am reliable and hard-working. I am also confident enough to complete all the duties, including welcoming guests and visitors to the office, and receiving and sorting donations.

I am available for an interview on any weekday after 5 p.m or at weekends. If my application is successful, I can start immediately.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Phuong Linh

Hướng dẫn dịch:

Đường Phạm Văn Đồng

Cầu giấy, hà nội

1 tháng 1 năm 2022

Heart to heart

Tổ chức từ thiện

100 Hà Thành, Hà Nội

Thưa ông hoặc bà,

Tôi đang viết thư để ứng tuyển vào một vị trí tình nguyện viên. Tôi đã nghe nói về cơ hội này trong một thông báo công khai ngày hôm qua.

Tôi quan tâm đến các dự án phát triển cộng đồng của bạn vì tôi thực sự quan tâm đến cuộc sống của mọi người trong cộng đồng. Tôi nghĩ tôi đáng tin cậy và làm việc chăm chỉ. Tôi cũng đủ tự tin để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, bao gồm chào đón khách và khách đến thăm văn phòng, nhận và phân loại các khoản đóng góp.

Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất kỳ ngày nào trong tuần sau 5 giờ chiều hoặc vào cuối tuần. Nếu ứng dụng của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu ngay lập tức.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Nguyễn Phương Linh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read the job advert and answer the questions below (Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời các câu hỏi bên dưới)
Read the job advert and answer the questions below (Đọc quảng cáo tuyển dụng (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 28

Câu 2:

Read the application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims. (Đọc lá thư ứng tuyển cho một vị trí tình nguyện. Nối các đoạn văn với mục đích của chúng.)

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Bình luận


Bình luận