Câu hỏi:

18/06/2019 94,931

Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X, thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Đặt CTPT X là CnH2n+2

 3,6n14n+2=5,622,4n=5

 

=> CTPT: C5H12

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là :

Xem đáp án » 18/06/2019 87,869

Câu 2:

Cracking  m gam n-butan thu được  hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị cracking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là :

Xem đáp án » 18/06/2019 58,139

Câu 3:

Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên của Y là :

Xem đáp án » 18/06/2019 44,085

Câu 4:

Khi clo hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Tên của ankan X là :

Xem đáp án » 18/06/2019 41,266

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. hai hiđrocacbon trong X là :

Xem đáp án » 18/06/2019 40,381

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của V là :

Xem đáp án » 18/06/2019 38,498

Bình luận


Bình luận

Vkook Kim
15:27 - 27/03/2020

Đốt cháy hoàn toàn m gam ankan A, cần V lít O2 (đktc), thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 19,8 gam H2O .
a/ Viết phương trình phản ứng?
b/ Tìm công thức phân tử của ankan?
c/ Tìm m ?