Câu hỏi:

18/06/2019 44,057

Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên của Y là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2.

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo ra dẫn xuất monoclo :

( 1 )

Theo giả thiết ta thấy CnH2n+1Cl gồm hai đồng phân và

 MCnH2n+1Cl=39,25 .2 = 78,5 gam/mol

nên ta có : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3  =>  CTPT của ankan là C3H8.

Vậy Y là propan, phương trình phản ứng :

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X, thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 94,894

Câu 2:

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là :

Xem đáp án » 18/06/2019 87,816

Câu 3:

Cracking  m gam n-butan thu được  hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị cracking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là :

Xem đáp án » 18/06/2019 58,106

Câu 4:

Khi clo hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Tên của ankan X là :

Xem đáp án » 18/06/2019 41,233

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. hai hiđrocacbon trong X là :

Xem đáp án » 18/06/2019 40,329

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của V là :

Xem đáp án » 18/06/2019 38,443

Bình luận


Bình luận