Câu hỏi:

18/06/2019 40,329

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. hai hiđrocacbon trong X là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Đặt CTPT 2 ankan là Cn¯H2n¯+2

nCO2=2,2422,4=0,1 (mol) ; nH2O =3,2422,4=0,18(mol)

nx = nH2O -nCO2 = 0,18 – 0,1 = 0,08 (mol)

=> 0,08 n¯ = 0,1 => n¯ = 1,25 => CTPT 2 ankan là: CH4 và C2H6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X, thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 94,894

Câu 2:

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là :

Xem đáp án » 18/06/2019 87,816

Câu 3:

Cracking  m gam n-butan thu được  hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị cracking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là :

Xem đáp án » 18/06/2019 58,105

Câu 4:

Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên của Y là :

Xem đáp án » 18/06/2019 44,056

Câu 5:

Khi clo hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Tên của ankan X là :

Xem đáp án » 18/06/2019 41,233

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của V là :

Xem đáp án » 18/06/2019 38,443

Bình luận


Bình luận

Trang Bùi
21:10 - 26/04/2021

0,18-0,1=0,08

Hùng vlog
20:46 - 17/01/2022

mol X = 0,08 tính sai kìa admin