Câu hỏi:

29/05/2022 152

Ở một số loài động vật có vú, cho phép lai (P): ♂ XbY x ♀ XBXb. Trong quá trình giảm phân ở con cái, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể giới tính phân li bình thường ở giảm phân II nhưng không phân li ở giảm phân II. Quá trình giảm phân ở con đực xảy ra bình thường. Các giao tử đực và cái kết hợp với nhau tạo thành các hợp tử. Những hợp tử có kiểu gen nào sau đây có thể được hình thành từ quá trình trên?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Ở giới cái XBXb , các tế bào rối loạn phân li ở gỉam phân II cho ra các loại giao tử: XBXB hoặc XbXb hoặc 0

- Các tế bào bình thường cho 2 loại giao tử XB ,Xb

- Khi kết hợp với 2 giao tử : Xb,Y của bố cho ra các loại kiểu gen có thể xuất hiện là XBXB Xb, XBXBY, XBXbXb, XbXb, XBXb, XBY, XbY, XBXB XB

- Vậy đáp án phù hợp nhất là: C

(Đáp án A còn thiếu, đáp án B sai vì không thể tạo ra kiểu gen chứa 2 NST Y, đáp án D sai vì không thể tạo ra XBXbY do rối loạn ở giảm phân)

Một số công thức cần nhớ:

Kiểu gen

Giảm phân

Giao tử

Không phân li giảm phân I

Không phân li giảm phân II

Aa

100% TB

x

Aa=O=12

x%TB

x

Aa=O=x%2A=a=50%x%2

x

100%TB

 

O=12;AA=aa=14

x

 x%TB

AA=aa=x%4;  O=x%2A=a=50%x%2

x

 x%TB mang A

a=50%;  AA=O=x%4A=50%x%2

x

 x%TB mang a

A=50%;  aa=O=x%4Oa=50%x%2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nuclêôtit là đơn phần cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2022 686

Câu 2:

Có bao nhiêu khẳng định sau đây là đúng khi nói về vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa?

(1) Giao phối ngẫu nhiên phát tán đột biến gen trong quần thể.

(2) Cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa.

(3) Trung hòa tính có hại của đột biến.

(4) Tạo ra tổ hợp gen thích nghi.

(5) Không làm thay đổi tần số alen, tạo nên trạng thái cân bằng của quần thể.

Xem đáp án » 29/05/2022 653

Câu 3:

Nhân tố tiến hóa nào sau đây vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể vừa có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể?

Xem đáp án » 29/05/2022 378

Câu 4:

Sử dụng đồng vị phóng xạ Clo trong CO2 để tìm hiểu về quá trình quang hợp ở thực vật. Tiến hành 2 thí nghiệm với 2 chậu cây.

Thí nghiệm 1: Chiếu sáng và cung cấp CO2 đầy đủ cho chậu cây. Sau 1 khoảng thời gian thì không chiếu sáng và cung cấp CO2 có chứa đồng vị phóng xạ cho vào môi trường. Quan sát tín hiệu phóng xạ theo thời gian.

Thí nghiệm 2: Chiếu sáng và cung cấp CO2 mang đồng vị phóng xạ C4. Sau một thời gian thì ngừng cung cấp CO2 nhưng vẫn chiếu sáng cho chậu cây. Quan sát tín hiệu phóng xạ theo thời gian.

Từ kết quả thu được ở 2 thí nghiệm trên, hãy cho biết 2 chất X, Y lần lượt là:

Xem đáp án » 29/05/2022 263

Câu 5:

Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen quy định các enzym khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố cánh hoa theo sơ đồ sau:

Ở một loài hoa, xét ba cặp (ảnh 1)

Các alen lặn đột biến a, b, d đều không tạo ra được các enzym A, B và D tương ứng. Khi sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, có bao nhiêu kết luận dưới đây là đúng?

(1) ở F2 có 8 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ

(2) ở F2, kiểu hình hoa vàng có ít kiểu gen quy định nhất

(3) trong số các cây hoa trắng ở F2, tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen dị hợp về ít nhất một cặp gen là 78,57%

(4) nếu cho tất cả các cây hoa vàng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ hoa đỏ ở đời F3 là 0%

Xem đáp án » 29/05/2022 251

Câu 6:

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh M ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định. Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô (ảnh 1)

I. Bệnh M do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính quy định.

II. Có thể có tối đa 12 người trong phả hệ này mang kiểu gen dị hợp tử.

III. Cá thể III-15 lập gia đình với một người đàn ông không bị bệnh đến từ một quần thể có tần số người bị bệnh M là 4%. Xác suất sinh con đầu lòng của họ bị bệnh M là 1/6.

IV. Xác suất sinh 2 đứa con ở 2 lần sinh khác nhau đều có kiểu gen dị hợp tử của cặp vợ chồng III.13 – III.14 là 5/24

Xem đáp án » 29/05/2022 241

Câu 7:

Khi nói về hoán vị gen (HVG), phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 29/05/2022 214

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK