Câu hỏi:

29/05/2022 500

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh M ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định. Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô (ảnh 1)

I. Bệnh M do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính quy định.

II. Có thể có tối đa 12 người trong phả hệ này mang kiểu gen dị hợp tử.

III. Cá thể III-15 lập gia đình với một người đàn ông không bị bệnh đến từ một quần thể có tần số người bị bệnh M là 4%. Xác suất sinh con đầu lòng của họ bị bệnh M là 1/6.

IV. Xác suất sinh 2 đứa con ở 2 lần sinh khác nhau đều có kiểu gen dị hợp tử của cặp vợ chồng III.13 – III.14 là 5/24

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Ta thấy bố mẹ bình thường nhưng sinh con gái bị bệnh → bệnh do gen lặn trên NST thường

A- bình thường, a- bị bệnh.

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô (ảnh 2)

I sai,

II đúng.

III đúng.

Quần thể người chồng của người III.15 có 4% cá thể bị bệnh → tần số alen a =0,2; A=0,8

Cấu trúc di truyền của quần thể này là: 0,64AA:0,32Aa:0,04aa

Người chồng của người III.15 là: 0,64AA:0,32Aa ↔ 2AA:1Aa

Cặp vợ chồng III.15: 2AA:1Aa x aa ↔ (5A:la)a

Xác suất họ sinh con đầu lòng bị bệnh là 1/6

IV đúng.

Xét người III.13

Cặp vợ chồng 7 - 8: (1AA 2Aa) x (1AA:2Aa) ↔ (2A:la) x (2A:1a)

→ người III.13: 1AA:1Aa

Người III.14: 1AA:2Aa

Để sinh con mang kiểu gen dị hợp thì họ không đồng thời có kiểu gen AA × AA

Các kiểu gen khác của P đều cho đời con có 1/2 kiểu gen dị hợp:

Xác suất cần tính là: 112×13×122=524

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nuclêôtit là đơn phần cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2022 2,443

Câu 2:

Có bao nhiêu khẳng định sau đây là đúng khi nói về vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa?

(1) Giao phối ngẫu nhiên phát tán đột biến gen trong quần thể.

(2) Cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa.

(3) Trung hòa tính có hại của đột biến.

(4) Tạo ra tổ hợp gen thích nghi.

(5) Không làm thay đổi tần số alen, tạo nên trạng thái cân bằng của quần thể.

Xem đáp án » 29/05/2022 2,189

Câu 3:

Nguyên nhân làm cho ổ sinh thái của mỗi loài bị thu hẹp là:

Xem đáp án » 29/05/2022 1,734

Câu 4:

Nhân tố tiến hóa nào sau đây vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể vừa có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể?

Xem đáp án » 29/05/2022 1,467

Câu 5:

Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm thay đổi tần số kiểu gen.

II. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.

III. Trong quần thể ngẫu phối, chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn không bao giờ loại hết alen lặn ra khỏi quần thể.

IV. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.

Xem đáp án » 29/05/2022 991

Câu 6:

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Lai cây quả tròn, chín sớm với cây quả dài, chín muộn (P), thu được F1 gồm 80 cây quả tròn, chín muộn; 80 cây quả dài, chín sớm : 20 cây quả tròn, chín sớm : 20 cây quả dài, chín muộn. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Xem đáp án » 29/05/2022 625

Câu 7:

Xét cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường. Giao tử ab chiếm tỉ lệ:

Xem đáp án » 29/05/2022 608

Bình luận


Bình luận