Câu hỏi:

30/05/2022 200

Người ta chuyển 1 số vi khuẩn E. coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa 15N sang môi trường chỉ chứa N. Các vi khuẩn này thực hiện phân đôi 3 lần liên tiếp tạo ra 18 ADN vùng nhân chỉ chứa 1N. Sau đó tất cả các vi khuẩn được chuyển về môi trường chứa 15N và cho chúng nhân đôi liên tiếp thêm 4 lần nữa. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(I) Ban đầu có 2 vi khuẩn.

(II) Sau khi kết thúc quá trình trên có 42 phân tử ADN chứa 14N.

(III) Sau khi kết thúc quá trình trên có 384 phân tử ADN chứa lN.

(IV) Tổng số ADN chỉ chứa 15N là 336 phân tử.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Giả sử số tế bào ban đầu là a

Sau 3 lần nhân đôi trong môi trường N14 tạo ra

a x(23 – 2)= 18 phân tử chỉ có N14 → a = 3

Sau 3 lần nhân đôi, 3 tế bào E.coli tạo 3x23 = 24 tế bào con.

Đưa 24 tế bào con vào môi trường N15 cho nhân đôi 4 lần tạo: Số tế bào con: 24x24 = 384

Người ta chuyển 1 số vi khuẩn (ảnh 1)Xét các phát biểu:

I sai

II đúng, kết thúc quá trình trên có 18 x 2+6 = 42 phân tử có N14

III đúng, tất cả các tế bào con đều có ADN chứa N15

IV sai, số phân tử chỉ có N15 = 384 – 42 = 342.

Ghi chú

N14 là mạch cũ, N15 là mạch mới

Tính số phân tử ADN con có 2 mạch được cấu thành bởi nguyên liệu của môi trường nội bào (phân tử ADN có 2 mạch mới)

Ta có: Trong tổng số phân tử ADN con được tạo ra luôn luôn có 2 phân tử ADN còn 1 mạch cũ của mẹ

Tổng số phân tử ADN con có 2 mạch đều mới là 2k - 2 ⇒

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ chế hoạt động của operon Lac ở E. Coli khi không có chất cảm ứng lactôzơ là:

Xem đáp án » 30/05/2022 1,077

Câu 2:

Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét tính trạng màu sắc hoa do 4 alen quy định: alen A quy định hoa đỏ, A2 quy định hoa hồng, A3 quy định hoa vàng và A4 quy định hoa trắng. Các alen trội là trội hoàn toàn theo thứ tự A1>A2>A3>A4. Tính trạng chiều cao cây do 2 alen quy định: alen B quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen b quy định cây thấp. các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Theo lý thuyết trong các dự đoán sau đây có bao nhiêu dự đoán sai?

(1) Quần thể có tối đa 30 kiểu gen và 8 kiểu hình.

(2) Lai cây hoa hồng, thân cao với cây hoa vàng, thân cao có thể cho F1 phân li theo tỉ lệ kiểu hình 6:3:3:2:1:1.

(3) Lai cây hoa hồng, thân cao với hoa trắng thân cao có thể cho F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1:1:1:1.

(4) Lai cây hoa đỏ, thân cao với cây hoa trắng, thân thấp có thể cho F1 phân li kiểu gen theo tỉ lệ 1:1:1:1:1:1.

Xem đáp án » 30/05/2022 502

Câu 3:

Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nu loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nu của gen. Gen D bị đột biến mất một cặp A-T thành alen d. Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân một lần, số nu mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:

Xem đáp án » 30/05/2022 356

Câu 4:

Một sinh viên đã tiến hành hai phản ứng nhân bản ADN và phiên mã của vi khuẩn E. coli trong hai ống nghiệm riêng rẽ. Các thành phần sau đây đều cần bổ sung vào cả hai ống, ngoại trừ

Xem đáp án » 30/05/2022 353

Câu 5:

Đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau là sai?

Xem đáp án » 30/05/2022 340

Câu 6:

Hình ảnh sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến nào sau đây?

Hình ảnh sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 30/05/2022 293

Câu 7:

Khi nói về các nhân tố tiến hóa trong lòng một quần thể, phát biểu nào sau đây không chính xác?

Xem đáp án » 30/05/2022 290

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK