Câu hỏi:

30/05/2022 129

Ở một loài động vật, cho con đực (XY) mắt trắng giao phối với con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng thu được F1: 100% mắt đỏ, cho F1 ngẫu phối thì thu được tỉ lệ kiểu hình ở F2 như sau: 18,75% đực mắt đỏ: 25% đực mắt vàng: 6,25% đực mắt trắng 37,5% cái mắt đỏ: 12,5% cái mắt vàng. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cặp tính trạng màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung.

II. Nếu đem những con mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 thu được cá thể mắt đỏ với tỉ lệ 7/9.

III. Khi giảm phân, con đực F1 cho tối đa 6 loại giao tử với tỉ lệ như nhau.

IV. Trong tổng số những con mắt trắng F2, tỉ lệ con cái chiếm 1/2.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

- PL 1: Vàng × xám → 2 vàng : 1 xám : 1 trắng → Vàng > xám > trắng

- PL 2: Đỏ × vàng → 2 đỏ : 1 vàng : 1 xám Đỏ > vàng xám

Thứ tự trội, lặn là: đỏ > vàng > xám > trắng.

Quy ước: A1: lông đỏ > A2: lông vàng Ag: lông xám > A4: lông trắng

PL1: A2A4 × A3A4 → 1A2A3:1A2A4:1A3A4:1A4A4

PL2: A1A3 × A2A3/4 → 1A1A2:1A1A3/4:1A2A3:1A3A3/4

Xét các phát biểu:

- I đúng, là A1A2/3/4

- II đúng. Cho tất cả các cá thể lông vàng F1 của phép lại 1 lại với cá thể lông trắng : 1A2A3:1A2A4 x A4A (2A2:1A3:1A4) ×A4 → 50% số cá thể lông vàng

- III đúng.

- IV đúng, cho cá thể lông vàng ở thế hệ P của phép lại 2 giao phối với cá thể lông trắng A2A4 x A4A4 → 1 vàng: 1 trắng,

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ chế hoạt động của operon Lac ở E. Coli khi không có chất cảm ứng lactôzơ là:

Xem đáp án » 30/05/2022 1,076

Câu 2:

Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét tính trạng màu sắc hoa do 4 alen quy định: alen A quy định hoa đỏ, A2 quy định hoa hồng, A3 quy định hoa vàng và A4 quy định hoa trắng. Các alen trội là trội hoàn toàn theo thứ tự A1>A2>A3>A4. Tính trạng chiều cao cây do 2 alen quy định: alen B quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen b quy định cây thấp. các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Theo lý thuyết trong các dự đoán sau đây có bao nhiêu dự đoán sai?

(1) Quần thể có tối đa 30 kiểu gen và 8 kiểu hình.

(2) Lai cây hoa hồng, thân cao với cây hoa vàng, thân cao có thể cho F1 phân li theo tỉ lệ kiểu hình 6:3:3:2:1:1.

(3) Lai cây hoa hồng, thân cao với hoa trắng thân cao có thể cho F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1:1:1:1.

(4) Lai cây hoa đỏ, thân cao với cây hoa trắng, thân thấp có thể cho F1 phân li kiểu gen theo tỉ lệ 1:1:1:1:1:1.

Xem đáp án » 30/05/2022 494

Câu 3:

Một sinh viên đã tiến hành hai phản ứng nhân bản ADN và phiên mã của vi khuẩn E. coli trong hai ống nghiệm riêng rẽ. Các thành phần sau đây đều cần bổ sung vào cả hai ống, ngoại trừ

Xem đáp án » 30/05/2022 351

Câu 4:

Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nu loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nu của gen. Gen D bị đột biến mất một cặp A-T thành alen d. Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân một lần, số nu mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:

Xem đáp án » 30/05/2022 351

Câu 5:

Đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau là sai?

Xem đáp án » 30/05/2022 338

Câu 6:

Hình ảnh sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến nào sau đây?

Hình ảnh sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 30/05/2022 292

Câu 7:

Khi nói về các nhân tố tiến hóa trong lòng một quần thể, phát biểu nào sau đây không chính xác?

Xem đáp án » 30/05/2022 281

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK