Câu hỏi:

30/05/2022 157

Trong một quần thể động vật có vú, tính trạng màu lông do gen quy định nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST giới tính Y, đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong đó, tính trạng lông màu đen do alen lặn (kí hiệu s) quy định được tìm thấy 50% con đực và 64% con cái. Những nhận xét nào sau đây chính xác:

(1) Tần số alen s ở giới cái là 0,8

(2) Tỉ lệ con cái có kiểu hình (S-) là 36%

(3) Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen s So với tổng số cá thể của quần thể là 16%

(4) Tần số alen S ở giới đực là 0,6%

(5) Tỉ lệ con cái có kiểu gen đồng hợp tử mang alen s có trong quần thể là 68%

(6) Không xác định được tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen s.

Số nhận xét đúng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Các quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền

- Cái: XSXS:XSXs :XsXs có 64% XsXs fs = 0,64=0,8fs=0,2  (1) đúng

0,04XSXS :32XSXs:0,64XsXs

- Cái xám S- = 1- 0,64 = 0,36. (2) đúng

- Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen s so với tổng số cá thể của quần thể là:

0,32 : 2 = 0,16. (3) đúng

- Đực: XSY:XsY có 50% XsY fs = 0,5 → fs = 0,5 fs = 0,5. (4) sai

Cái đồng hợp tử 0,64 + 0,04 = 0,68 (5) đúng

Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen s: 0,32. (6) sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ chế hoạt động của operon Lac ở E. Coli khi không có chất cảm ứng lactôzơ là:

Xem đáp án » 30/05/2022 1,073

Câu 2:

Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét tính trạng màu sắc hoa do 4 alen quy định: alen A quy định hoa đỏ, A2 quy định hoa hồng, A3 quy định hoa vàng và A4 quy định hoa trắng. Các alen trội là trội hoàn toàn theo thứ tự A1>A2>A3>A4. Tính trạng chiều cao cây do 2 alen quy định: alen B quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen b quy định cây thấp. các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Theo lý thuyết trong các dự đoán sau đây có bao nhiêu dự đoán sai?

(1) Quần thể có tối đa 30 kiểu gen và 8 kiểu hình.

(2) Lai cây hoa hồng, thân cao với cây hoa vàng, thân cao có thể cho F1 phân li theo tỉ lệ kiểu hình 6:3:3:2:1:1.

(3) Lai cây hoa hồng, thân cao với hoa trắng thân cao có thể cho F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1:1:1:1.

(4) Lai cây hoa đỏ, thân cao với cây hoa trắng, thân thấp có thể cho F1 phân li kiểu gen theo tỉ lệ 1:1:1:1:1:1.

Xem đáp án » 30/05/2022 491

Câu 3:

Một sinh viên đã tiến hành hai phản ứng nhân bản ADN và phiên mã của vi khuẩn E. coli trong hai ống nghiệm riêng rẽ. Các thành phần sau đây đều cần bổ sung vào cả hai ống, ngoại trừ

Xem đáp án » 30/05/2022 350

Câu 4:

Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nu loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nu của gen. Gen D bị đột biến mất một cặp A-T thành alen d. Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân một lần, số nu mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:

Xem đáp án » 30/05/2022 345

Câu 5:

Đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau là sai?

Xem đáp án » 30/05/2022 337

Câu 6:

Hình ảnh sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến nào sau đây?

Hình ảnh sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 30/05/2022 291

Câu 7:

Khi nói về các nhân tố tiến hóa trong lòng một quần thể, phát biểu nào sau đây không chính xác?

Xem đáp án » 30/05/2022 281

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK