Câu hỏi:

18/06/2019 19,599

Chất X có công thức CH3 – CH(CH3) – CH = CH2. Tên thay thế của X là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân anken ứng với công thức C4H8 là:

Xem đáp án » 18/06/2019 101,084

Câu 2:

Anken X có công thức cấu tạo:

CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là :

Xem đáp án » 18/06/2019 86,132

Câu 3:

Chất nào sau đây làm mất màu nước brom?

Xem đáp án » 18/06/2019 36,455

Câu 4:

Hiđrocacbon X cộng HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có hàm lượng clo là 55,04%. X có công thức phân tử là :

Xem đáp án » 18/06/2019 24,175

Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng sau :

CH3-CCH+AgNO3/NH3X+NH4NO3

X có công thức cấu tạo là ?

 

Xem đáp án » 18/06/2019 21,891

Câu 6:

Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl, thu được sản phẩm chính là:

Xem đáp án » 18/06/2019 20,147

Câu 7:

Anken có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 18/06/2019 19,684

Bình luận


Bình luận