Câu hỏi:

18/06/2019 37,369

Chất nào sau đây làm mất màu nước brom?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Hướng dẫn  Anken làm mất màu nước brom do đó người ta sử dụng nước brom hoặc dd brom trong CCl4 làm thuốc thử nhận biết anken

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân anken ứng với công thức C4H8 là:

Xem đáp án » 18/06/2019 101,225

Câu 2:

Anken X có công thức cấu tạo:

CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là :

Xem đáp án » 18/06/2019 86,600

Câu 3:

Hiđrocacbon X cộng HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có hàm lượng clo là 55,04%. X có công thức phân tử là :

Xem đáp án » 18/06/2019 24,601

Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng sau :

CH3-CCH+AgNO3/NH3X+NH4NO3

X có công thức cấu tạo là ?

Xem đáp án » 18/06/2019 22,246

Câu 5:

Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl, thu được sản phẩm chính là:

Xem đáp án » 18/06/2019 20,376

Câu 6:

Anken có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 18/06/2019 19,903

Bình luận


Bình luận