Câu hỏi:

11/01/2020 1,471

Tập các giá trị của m để phương trình 8x+2.81-x-9m=0 có 2 nghiệm phân biệt

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình 9x-3.3x+2=0 có hai nghiệm x1, x2 (x1<x2). Giá trị của biểu thức A=2x1+3x2 bằng

Xem đáp án » 11/01/2020 18,208

Câu 2:

Biết rằng phương trình 5x-1+53-x=26 có hai nghiệm x1, x2. Tính tổng x1+x2

Xem đáp án » 11/01/2020 16,967

Câu 3:

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 4x2-x+2x2-x+1=3. Tính x1-x2

Xem đáp án » 11/01/2020 15,576

Câu 4:

Tập nghiệm của bất phương trình 4x-3.2x+2>0 là đáp án nào sau đây

Xem đáp án » 11/01/2020 15,457

Câu 5:

Cho bất phương trình 4x-5.2x+1+160 có tập nghiệm là đoạn [a;b]. Tính loga2+b2

Xem đáp án » 11/01/2020 14,285

Câu 6:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 32x-2.3x+2+27=0 bằng

Xem đáp án » 11/01/2020 10,687

Câu 7:

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 4.4x-9.2x+1+8=0. Khi đó, tích x1x2 bằng

Xem đáp án » 11/01/2020 10,409

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK