Câu hỏi:

26/07/2022 3,286

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

- Một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là: thành lập chính quyền của dân, vì dân ở một số địa phương (thành lập chính quyền xô viết ở một số huyện thuộc hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh).

- Nội dung các đáp án A, C, D không phù hợp, vì:

+ Cải cách ruộng đất được tiến hành ở miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn (1954 - 1957).

+ Trong phát triển cách mạng 1930 - 1931, Đảng Cộng sản Đông Dương chưa xây dựng được mặt trận dân tộc thống nhất.

+ Trong giai đoạn 1930 - 1931, cách mạng Việt Nam chưa xây dựng được lực lượng vũ trang ba thứ quân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?.

Xem đáp án » 26/07/2022 4,021

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,582

Câu 3:

Trong những năm 1919 - 1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp

Xem đáp án » 26/07/2022 3,519

Câu 4:

Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,271

Câu 5:

Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,840

Câu 6:

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam đều cho thấy

Xem đáp án » 26/07/2022 2,148

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK