Câu hỏi:

26/07/2022 3,481

Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

- Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929 là do: Lí luận giải phóng dân tộc và giai cấp được truyền bá trong phong trào yêu nước.

- Nội dung các đáp án A, B, C không phù hợp, vì:

+ Chủ trương vô sản hóa được Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên được đưa ra và thực hiện vào năm 1928; trong khi đó, Đại hội lần thứ nhất của Hội diễn ra vào tháng 3/1929.

+ Chính đảng vô sản của Việt Nam ra đời vào đầu năm 1930.

+ Phong trào vô sản hóa do tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?.

Xem đáp án » 26/07/2022 4,079

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,802

Câu 3:

Trong những năm 1919 - 1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp

Xem đáp án » 26/07/2022 3,570

Câu 4:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,407

Câu 5:

Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,924

Câu 6:

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam đều cho thấy

Xem đáp án » 26/07/2022 2,297

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK